Next on WebTV
กำหนดการ

กำหนดการ ประชุมยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558
หัวข้อ “ถอดบทเรียนคอนเวอร์เจ้นท์ จากอดีต สู่อนาคต”
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง 3001 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)กำหนดการ

 
08.30 – 09.00  ลงทะเบียน
09.00 – 09.05  กล่าวต้อนรับโดย อธิการบดีนิด้า หรือ คณบดีนิเทศศาสตร์ นิด้า
09.05 – 09.15  “ภูมิทัศน์สื่อใหม่ คนข่าว องค์กรข่าวก้าวต่ออย่างไร” โดย
นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
09.15 – 10.00  เสวนา เรื่อง “ทิศทางวารสารศาสตร์ไทย”
วิทยากร
• นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าว ไทยรัฐทีวี
• นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส / นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
• นายจักรพงษ์ คงมาลัย Vice President Content Business ของเว็บไซด์ Sanook.com
ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ
และอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10.00 – 10.15  พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.00  บรรยายพิเศษ เรื่อง “Shaping The Future of News Media – Content Convergence”
โดย  นายสุทธิชัย  หยุ่น  ที่ปรึกษากองบรรณาธิการเครือเนชั่น
12.00 – 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.45  เสวนาเรื่อง “Revisited Journalism, Road to Quality Journalism”
วิทยากร
• ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
• ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง กรรมการจริยธรรรม สมาคมนักข่าวฯ
• นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล อดีตประธาน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
• อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
15.45 – 16.00  พักรับประทานอาหารว่าง
16.00 – 16.20  สรุปผลการประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน
อาจารย์เอกพล เธียรถาวร
16.20 – 16.30  “ปิดการสัมมนา” โดย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ