Next on WebTV
กำหนดการ
ถ่ายทอดสด รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท.ประจำปี 2557 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 รายชื่อผู้เข้าชี้แจงที่ประชุมสภานิติบัญญ­ติแห่งชาติ 1. รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. 2. นายสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. 3. นายมงคล ลีลาธรรม รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. 4. นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. 5. นายสุพจ จริงจิตร รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.