Next on WebTV

การสัมมนา เรื่อง “การขยายบริการตรวจและรักษาเอชไอวีในกลุ่มชายรักชายในกรุงเทพมหานคร”

กำหนดการ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องโลตัส 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์