Next on WebTV

งานแถลงข่าว โครงการ “แบ่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง”

กำหนดการ

งานแถลงข่าว
โครงการ “แบ่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง”

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทยถนนราชบพิธ


 

 

 10.00 – 10.30 ลงทะเบียนสื่อมวลชนและผู้ร่วมงาน
10.30 – 10.35 พิธีกร:ดาริน คล่องอักขระ บรรณาธิการข่าวอากาศและภัยพิบัติ และพิธีกรรายการ “รู้สู้ ภัยพิบัติ” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ต้อนรับผู้ร่วมงาน
10.35 – 10.40 ชม VTR: วิกฤตภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี ของประเทศไทย
10.40 – 11.30 สนทนา “แบ่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง” จากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือการแก้วิกฤตภัยแล้งร่วมด้วย

นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)

ประเด็น: ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์และการรับมือปัญหาภัยแล้งของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและภาคประชาสังคม

ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเด็น: บทบาทความร่วมมือของภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประเด็น: แนวโน้มวิกฤตภัยแล้ง

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ประเด็น: สถานการณ์น้ำปัจจุบัน

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ประเด็น: แนวทางการกู้วิกฤตด้วยการทำฝนหลวง
11.30 – 11.50 กลุ่มธุรกิจเอกชน 10 องค์กร นำเสนอต้นแบบการประหยัดน้ำ
11.50 – 12.00 หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มธุรกิจเอกชนร่วมแสดงสัญลักษณ์ความร่วมมือกันลดใช้น้ำ เพื่อ “แบ่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง” และถ่ายภาพร่วมกัน

 

รายนามผู้เข้าร่วมแถลงข่าว โครงการแบ่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง

หน่วยงานภาครัฐ

– กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

– กรมชลประทาน

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

– การประปานครหลวง

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)

– การประปาส่วนภูมิภาค

นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

– การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

– กรมส่งเสริมการเกษตร

นางวัชรีพร โอฬารกนก หัวหน้าสำนักงานโครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก ปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59

– สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

หน่วยงานภาคเอกชน

– หอการค้าไทย

ดร.เดช เฉิดสุวรรณรักษ์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

– กลุ่มมิตรผล

คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย

– SCG

คุณกิตตินันท์ โปรา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศและความยั่งยืน

– บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คุณชวลิต พันธ์ทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน

– Central Group

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด

– บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการ

– ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณรวี อ่างทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์

– เครือเบทาโกร

คุณสุเทพ ตีระพิพัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารเครือเบทาโกร

– บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

คุณธงชัย ศิริธร ผู้อำนวยการกิจกรรมสังคมและสื่อสารองค์กร

– บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

คุณชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

– สมาคมโรงแรมไทย

คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ อุปนายกสมาคมโรงแรมไทย

– ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต