Next on WebTV

งานราชดำเนินเสวนา “สื่อตรวจสอบสังคม สังคมตรวจสอบสื่อ ความท้าทายบนเส้นทางจริยธรรม”

กำหนดการ

งานราชดำเนินเสวนา
“สื่อตรวจสอบสังคม สังคมตรวจสอบสื่อ ความท้าทายบนเส้นทางจริยธรรม”

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559   เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

พบกับ

 • เทพชัย  หย่อง  

  นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 • ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • สุวรรณา จิตประภัสสร์  

  มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค

 • วสันต์  ภัยหลีกลี้    

  ผอ.สถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • สุภิญญา  กลางณรงค์  

  กรรมการ กสทช.

 • สุวิทย์   มิ่งมล    

  ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

 

ดำเนินรายการโดย

 • ณัฏฐา  โกมลวาทิน    

  รองประธานวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย