Next on WebTV

งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9

กำหนดการ

งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเวทีเสวนาช่วง “ผนึกกำลังขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณธรรม จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนแนวคิดหลักคุณธรรม 4 ประการ ภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม”

• นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

• ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

• ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ดำเนินรายการ