Next on WebTV

งานเสวนาและแนะนำสารคดี “วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย บนเส้นทางโลกาภิวัตน์” (31 ส.ค. 60)

กำหนดการ

งานเสวนาและแนะนำสารคดี “วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย บนเส้นทางโลกาภิวัตน์”

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, คุณนวพร เรืองสกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์การจัดทำสารคดี และ Mr. Laurent Malespine กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอนท์ บลิงค์ จำกัด ดำเนินรายการโดย คุณณัฏฐา โกมลวาทิน