Next on WebTV

งานเสวนา “การปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนในอนาคต”

กำหนดการ

หลวงปู่พุทธอิสระ , ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์, ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร, ดร.คุรุจิต นาครทรรพ และผู้แทนภาคประชาชน