Next on WebTV

งานเสวนา “ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง : สถานการณ์และบทเรียนจากพื้นที่”

กำหนดการ

งานเสวนา “ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง : สถานการณ์และบทเรียนจากพื้นที่”

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ Convention Hall ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ (อาคาร D)


 

13.30 – 13.45 ลงทะเบียน/รับอาหารว่าง
13.45 – 14.00 กล่าวต้อนรับโดย อโณทัย อุดมศิลป ผอ.สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
14.00 – 14.15 กล่าวเปิด และพูดถึงนโยบายการให้ความสำคัญของไทยพีบีเอสกับวิกฤตภัยแล้ง

โดย นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
14.00 – 15.30 วราวิทย์ ฉิมมณี ดำเนินการเสวนาเรื่อง

“ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง : สถานการณ์และบทเรียนจากพื้นที่”

ผู้ร่วมการเสวนา

  • รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ม.รังสิต

  • เพชร มโนปวิตร รองหัวหน้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ IUCN

  • กฤตภพ เฉื่อยฉ่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

  • ทองเปลว กองจันทร์ โฆษกกรมชลประทาน

15.30 – 15.50 แลกเปลี่ยน ซักถาม
15.50 – 16.00 สรุปสาระสำคัญ และปิดการเสวนา