Next on WebTV

งานเสวนา “อนาคตคนหนุ่มสาวจะไปทางไหน ?”

กำหนดการ

งานเสวนา “อนาคตคนหนุ่มสาวจะไปทางไหน ?”

จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลา

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ สถาบันประชาชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน

นำการเสวนาโดย

  • รศ. วิทยากร เชียงกูล

  • คุณพีรพล ตริยะเกษม

  • รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

  • ดร.เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ หรือ ยุค ศรีอาริยะ