Next on WebTV

งานแถลงข่าวเปิดตัวสารคดี “ป๋วย อึ๊งภากรณ์: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”

กำหนดการ

งานแถลงข่าวเปิดตัวสารคดี “ป๋วย อึ๊งภากรณ์: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”

เสวนา “ร้อยเรียงความทรงจำ ร้อยปีอาจารย์ป๋วย”

การฉายตัวอย่างสารคดี พร้อมสนทนากับทีมสร้างสรรค์ผลงาน

จัดโดย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


กำหนดการ: วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.10 – 16.45 น. ณ ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

 12.40 – 13.10 ลงทะเบียน
13.10 – 13.30 กล่าวต้อนรับโดย ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

กล่าวแนะนำสารคดี “ป๋วย อึ๊งภากรณ์: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”

โดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
13.30 – 15.00 เสวนา “ร้อยเรียงความทรงจำ ร้อยปีอาจารย์ป๋วย”

โดย ศ.(พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณนวพร เรืองสกุล อดีตผู้บริหารและนักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

อ.จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน

ดำเนินรายการโดย ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.45 ฉายตัวอย่างสารคดี “ป๋วย อึ๊งภากรณ์: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”

และสนทนากับทีมสร้างสรรค์ผลงาน

โดย คุณนิสิต คูณผล สำนักรายการ ส.ส.ท.

คุณนพนันท์ อนุรัตน์ ผู้กำกับสารคดี

ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ โปรดิวเซอร์และผู้เขียนบทสารคดี

คุณโตมร ศุขปรีชา ผู้ร่วมเขียนบทสารคดี

ดำเนินรายการโดย คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม)