Next on WebTV
rerun

ตุ้มโฮมไทยพีบีเอสพบเพื่อนไทอีสาน

กำหนดการ

ตุ้มโฮมไทยพีบีเอสพบเพื่อนไทอีสาน” ทิศทางไทยพีบีเอส ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น


13.00 – 13.30 น.
กล่าวต้อนรับโดย
• อ.กิตติชัย ไตรรัตนกิตติชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

13.30 – 13.45 น.
เปิดเวที “ตุ้มโฮมไทยพีบีเอสพบเพื่อนไทอีสาน”
ทิศทางไทยพีบีเอส
• โดย รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
ประธานกรรมการนโยบาย

13.45 – 15.30 น.
แลกเปลี่ยนข้อเสนอ
“บทบาทสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส
กับการขับเคลื่อนสถานการณ์ภาคอีสาน”

15.30 – 16.00 น.
สรุปทิศทาง ข้อเสนอ ข้อตกลง ร่วมกันทุกฝ่าย

16.00 – 16.15 น.
กล่าวปิดเวทีฯ
• โดย อ.สมพันธ์ เตชะอธิก
กรรมการนโยบาย ส.ส.ท.