Next on WebTV

เสวนาวิชาการเรื่อง “บทบาทของภาษาและวัฒนธรรมไทย” (The Role of Thai Language and Culture)

กำหนดการ

โครงการเสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง “บทบาทของภาษาและวัฒนธรรมไทย” (The Role of Thai Language and Culture)

วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์

 

12.30 ลงทะเบียน
13.00 ชมวีดิทัศน์เรื่อง “ซึ้งในพระกรุณา…กัลยาณิวัฒนารำลึก…แสงหนึ่งใน มก.”
13.10 กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
13.15 กล่าวเปิดงาน โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13.20 ปาฐกถาพิเศษ “น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้านภาษาและวัฒนธรรม”
โดย รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์  อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และอุปนายกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
13.45 เสวนาวิชาการช่วงที่ 1 หัวข้อ “แนวโน้ม ทิศทางการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวไทย และผู้เรียนชาวต่างประเทศ”

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ  รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ คู่ทวีกุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • อาจารย์วิรัลพัชร จรัสเพชร อาจารย์ประจำหน่วยจัดการศึกษา สถาบันภาษาไทยสิรินธร ศูนย์ทดสอบภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  *ดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ อาจหาญ
14.45  พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 เสวนาวิชาการช่วงที่ 2 หัวข้อ “INALCO : การเรียนการสอนภาษาไทยในทวีปยุโรป”

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ วราเอกศิริ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย สถาบัน INALCO กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • Mr.Herve Hinaux อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  (นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน INALCO)
  *ดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี จันทน์คราญ
15.45 เสวนาวิชาการช่วงที่ 3 หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบัน INALCO กับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ วราเอกศิริ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย สถาบัน INALCO
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
 • อาจารย์พัชราพรรณ กะตากูล อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
  *ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ ดร.ดิเรก หงษ์ทอง
16.15  การแสดงจากนิสิตชาวต่างประเทศ, พิธีปิดงาน และถ่ายภาพร่วมกัน