Next on WebTV

ประชุมยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ “ถอดบทเรียนคอนเวอร์เจ้นท์ จากอดีตสู่อนาคต”

กำหนดการ

กำหนดการ ประชุมยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558

หัวข้อ “ถอดบทเรียนคอนเวอร์เจ้นท์ จากอดีต สู่อนาคต”

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้อง 3001 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)กำหนดการ

 

08.30 – 09.00  ลงทะเบียน
09.00 – 09.05  กล่าวต้อนรับโดย อธิการบดีนิด้า หรือ คณบดีนิเทศศาสตร์ นิด้า
09.05 – 09.15  “ภูมิทัศน์สื่อใหม่ คนข่าว องค์กรข่าวก้าวต่ออย่างไร” โดย

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
09.15 – 10.00  เสวนา เรื่อง “ทิศทางวารสารศาสตร์ไทย”

วิทยากร

• นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าว ไทยรัฐทีวี

• นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส / นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

• นายจักรพงษ์ คงมาลัย Vice President Content Business ของเว็บไซด์ Sanook.com

ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ

และอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

10.00 – 10.15  พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.00  บรรยายพิเศษ เรื่อง “Shaping The Future of News Media – Content Convergence”

โดย  นายสุทธิชัย  หยุ่น  ที่ปรึกษากองบรรณาธิการเครือเนชั่น

12.00 – 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.45  เสวนาเรื่อง “Revisited Journalism, Road to Quality Journalism”

วิทยากร

• ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

• ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง กรรมการจริยธรรรม สมาคมนักข่าวฯ

• นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล อดีตประธาน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

• อาจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
15.45 – 16.00  พักรับประทานอาหารว่าง
16.00 – 16.20  สรุปผลการประชุมเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน

อาจารย์เอกพล เธียรถาวร
16.20 – 16.30  “ปิดการสัมมนา” โดย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ