Next on WebTV

ประชุมยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ “ถอดบทเรียนคอนเวอร์เจ้นท์ จากอดีตสู่อนาคต” (3/3)

กำหนดการ

ประชุมยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558
หัวข้อ “ถอดบทเรียนคอนเวอร์เจ้นท์ จากอดีต สู่อนาคต”
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง 3001 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)