Next on WebTV

ปาฐกถาพิเศษ “นวัตกรรม : ทำลายล้าง หรือ สร้างสรรค์”

กำหนดการ

ปาฐกถาพิเศษ “นวัตกรรม : ทำลายล้าง หรือ สร้างสรรค์”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.05 – 12.15 น.

ณ ห้องบุหลัน พิทักษ์ผล ชั้น 3 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “นวัตกรรม : ทำลายล้าง หรือ สร้างสรรค์” (Innovation : Disruptive or Creative?) ในงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผู้ร่วมเสวนา

• คุณสุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ด้านยุทธศาสตร์สื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
• คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย อสมท. และผู้ดำเนินรายการชัวร์ก่อนแชร์

ดำเนินการเสวนาโดย

• คุณเจก รัตนตั้งตระกูล ผู้ประกาศข่าวรายการ TNN