Next on WebTV

ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ 7 : โอกาสใหม่…สังคมไทย

กำหนดการ

งานปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ 7 หัวข้อ “โอกาสใหม่ สังคมไทย”

ณ Convention Hall 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ไทยพีบีเอส (อาคาร D)

วันเสาร์ที่ 26 ก.ย.63 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

งานปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “โอกาสใหม่…สังคมไทย” โดยมีองค์ปาฐกที่มีแนวความคิดและมีประสบการณ์ที่โดดเด่น ในการสร้างพลังความร่วมมือรูปแบบต่าง ๆ มาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสังคม และสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมจำนวน 11 ท่านมาร่วมกล่าวปาฐกถา