Next on WebTV

รายงานผลการปฏิบัติงาน : นายนริศ ขำนุรักษ์ (ส.ส.)

กำหนดการ

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2561 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร