Next on WebTV

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2563 ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กำหนดการ

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2563 ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

 

รายชื่อผู้เข้าชี้แจงที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

1. รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.

2. รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

3. คุณอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

4. คุณเจษฎา อนุจารี กรรมการบริหารอื่น