Next on WebTV

วัฒนธรรมนำไทย : ไตรภูมิ มหัศจรรย์แห่งชีวิต

กำหนดการ

โครงการนวัตกรรมมนุษยศาสตร์ “วัฒนธรรมนำไทย : ไตรภูมิ มหัศจรรย์แห่งชีวิต”

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 20.30 น.

คอนเสิร์ตออนไลน์ที่สร้างสรรค์บทเพลงและการแสดงร่วมสมัยจากการค้นคว้าวิจัย เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง โดยวงดนตรีเครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Wind Symphony) หรือ KU.Winds และวงดนตรีไทย โดยใช้นักแสดงกว่า 20 ชีวิต ประกอบสื่อภาพ (Visual Media)ในการสร้าง Visual Concert อันน่าประทับใจ


ไตรภูมิพระร่วง จัดเป็นยอดวรรณกรรมสมัยสุโขทัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อของพุทธศาสนิกชนของไทยโดยทั่ว แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมทางภาษาแต่ครั้งโบราณกาล ถ้อยคำอันไพเราะ สำนวนภาษาอันประณีตงดงาม การแสดงในครั้งนี้จะใช้ดนตรีประกอบแสดงและภาพเป็นสื่อในการเสนอเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดจักรวาล โลก และสิ่งมีชีวิตทั้ง 3 ภูมิ เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความเชื่อเรื่องกรรมดี และน้อมนำปวงชนชาวไทยให้มีจิตใจยึดมั่นในความดีงาม