Next on WebTV

สัมมนาสาธารณะเรื่อง “ฝ่า…วิกฤตน้ำ”

กำหนดการ

สัมมนาสาธารณะเรื่อง “ฝ่า…วิกฤตน้ำ!”

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 12.30 – 16.00 น.

ณ ห้อง Convention Hall2 อาคาร D สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

โดย ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 6


12.30 – 13.00 ลงทะเบียน
13.00 – 13.15  

พิธีเปิด

กล่าวรายงาน โดย พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง ประธานรุ่น บสส.6

กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด โดย นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์

รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

13.15 – 15.30 การเสวนาเรื่อง “ฝ่า…วิกฤตน้ำ!”

  • รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศ์กร      นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  • นายจักรรัฐ  เลิศโอภาส        รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
  • ดร.ทองเปลว  กองจันทร์      ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาและโฆษก กรมชลประทาน
  • นายระวี  รุ่งเรือง                นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย และเลขานุการคณะกรรมการกลาง ศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ
  • นายฉันท์ชัย ชานนท์            ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านเนินเขวา หมู่ 10 จังหวัดขอนแก่น

ผู้ดำเนินรายการ

  • นายมนัส   ตั้งสุข           หัวหน้าผู้ประกาศข่าว บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (พีพีทีวี)
  • นางสาวศตกมล  วรกุล    บรรณาธิการบริหาร บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด (นิวทีวี)
15.30 – 15.45 ตอบประเด็นข้อซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้เข้าร่วมสัมมนา
15.45 – 15.55 สรุปสาระสำคัญของการสัมมนาสาธารณะ
15.55 – 16.00 มอบของที่ระลึกวิทยากร/ถ่ายภาพร่วมกัน