Next on WebTV

สัมมนาเชิงวิชาการ “60 ปีโทรทัศน์ไทย จากแอนะล็อกสู่ดิจิตอล”

กำหนดการ

การสัมมนาเชิงวิชาการ “60 ปีโทรทัศน์ไทย จากแอนะล็อกสู่ดิจิตอล”

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558

ณ วังบางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร


13.00 – 13.30

พิธีเปิด

กล่าวต้อนรับ

โดย นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

โดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.

กล่าวเปิดงาน

โดย พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

13.30 – 14.10

100 ปี ชาตกาลอาจารย์ป๋วยกับ 60 ปี โทรทัศน์ไทย จากแอนะล็อกสู่ดิจิตอล

วงการโทรทัศน์ไทยกับอาจารย์ป๋วย 

โดย  ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์   ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ยุคโทรทัศน์ขาวดำ

โดย นางอารีย์ นักดนตรี ศิลปินและนักแสดงโทรทัศน์ไทยช่อง 4 บางขุนพรหม 

ยุคโทรทัศน์สี (แอนะล็อก) สู่ ยุคดิจิตอลทีวี

โดย นายไพโรจน์ ปิ่นแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการโทรทัศน์

และนายกันตชัย ศรีสุคนธ์ ผู้แทนผู้ประกอบการโครงข่ายดิจิตอลทีวี

มองอดีต แลอนาคตวงการโทรทัศน์ไทย

โดย ดร.สุภาพร โพธิ์แก้ว อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.10 – 14.40

แถลงข่าวการเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินจากระบบแอนะล็อกสู่ดิจิตอล

นำโดย ประธาน กสท. พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์

กสทช. พันตำรวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า

กสทช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์

กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ

กสทช. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์

พร้อมด้วย ผู้แทนสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบแอนะล็อก 6 ช่อง

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

พิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ โดย  นางสาวทวินันท์  คงคราญ