Next on WebTV
live

“วิกฤติน้ำท่วม-น้ำแล้ง : พลิกโฉมการบริหารจัดการน้ำของไทย”

กำหนดการ

กำหนดการสัมมนา

“วิกฤติน้ำท่วม-น้ำแล้ง : พลิกโฉมการบริหารจัดการน้ำของไทย”

|จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับ |

International Development Research Centre (IDRC)

ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเชอราตันหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ประจวบคีรีขันธ์


วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน โดย

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ำ

09.30 -10.30 น. วิกฤติน้ำท่วม-น้ำแล้ง : พลิกโฉมการบริหารจัดการน้ำของไทย : สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ โดย

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานชา-กาแฟ
10.45 – 12.00 น. อภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
12.00 – 12.30 น. ถาม-ตอบ
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
(สถานที่: ห้องบอลรูม 1)

13.30 – 17.30 น.

ห้องสัมมนาที่ 1 : การปรับตัวของเกษตรกรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
13.30-14.10 น. นำเสนอผลการศึกษา โดยดร.อัศมน ลิ่มสกุลดร.ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์

ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์
ดำเนินรายการโดย

นางสาวสุวรรณา ตุลยวศินพงศ์
14.10-15.30 น. ผู้ร่วมสัมมนาแสดงความเห็น
15.30-16.00 น. พักรับประทานชา-กาแฟ
16.00-17.30 น. เวทีเสวนา
เรื่อง “การปรับตัวของเกษตรกรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”
ดำเนินรายการโดย ดร.เสรี ศุภราทิตย์

(สถานที่: ห้องบอลรูม 2)

13.30 – 17.30 น.

ห้องสัมมนาที่ 2 : การบริหารจัดการน้ำกับการจัดการด้านสถาบัน

13.30-14.10 น. นำเสนอผลการศึกษา บทบาทกลุ่มผู้ใช้น้ำในการจัดการน้ำ
โดย นางสาวนุชพนิต นาคพิทักษ์
ดร.ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร
ดำเนินรายการโดย ดร.แมน ปุโรทกานนท์
14.10-15.30 น. ผู้ร่วมสัมมนาแสดงความเห็น
15.30-15.45 น. พักรับประทานชา-กาแฟ
15.45-16.15 น. นำเสนอผลการศึกษา การบริหารจัดการน้ำกับการจัดการด้านสถาบัน โดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
16.15-17.30 น. ผู้ร่วมสัมมนาแสดงความเห็น

(สถานที่: Stage Room 2)

13.30 – 15.45 น.

ห้องสัมมนาที่ 3 : บริหารจัดการน้ำกับการใช้ที่ดิน
13.30-14.10 น. นำเสนอผลการศึกษาโดย
รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ดร.ปิยมาลย์ ศรีสมพร
ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
14.10-15.30 น. ถาม-ตอบ
15.30-15.45 น. พักรับประทานชา-กาแฟ*
(ย้ายไปห้องบอลรูม 2)

15.45-16.15 น.

นำเสนอผลการศึกษา การบริหารจัดการน้ำกับการจัดการด้านสถาบัน โดย

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
16.15-17.30 น. ผู้ร่วมสัมมนาแสดงความเห็น

18.15 – 20.00 น. เชิญร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร “ชมวิวซีฟู้ด”

 

 

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

09.00 – 10.30 น. เวทีเสวนาเรื่อง “การจัดการน้ำกับบทบาทกลุ่มผู้ใช้น้ำ”
ดำเนินรายการโดย คุณดาริน คล่องอักขระ
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานชา-กาแฟ
10.45 – 12.00 น. เวทีเสวนาเรื่อง “การใช้ที่ดินและการกระจายอำนาจเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม”
ดำเนินรายการโดย คุณดาริน คล่องอักขระ
12.00-12.10 น. กล่าวปิดงานสัมมนา โดย รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
12.10 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับ International Development Research Centre (IDRC)