Next on WebTV

เวทีระดมข้อเสนอ “ผ่าตัดนโยบายให้เด็กปฐมวัยมีพื้นที่เรียนรู้ที่สร้างสรรค์และปลอดภัย”

กำหนดการ

เวทีระดมข้อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

“ผ่าตัดนโยบายให้เด็กปฐมวัยมีพื้นที่เรียนรู้ที่สร้างสรรค์และปลอดภัย” 

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

เพราะช่วงชีวิตของเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี คือช่วงเวลาแห่งการหล่อหลอมให้ก้าวสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาวะ มาร่วมกันหาทางออกในการป้องกันการทำร้ายเด็กวัยอนุบาล นำโดยวิทยากรทั้ง 5 ท่าน
  • รศ.พญ.วนิดา เปาอินทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวช เวชศาสตร์ครอบครัว
  • อภิสิรี จรัลชวนะเพท (ครูอุ้ย) ผู้ก่อตั้งอนุบาลบ้านรัก และผู้เชี่ยวชาญการศึกษาวอลดอร์ฟ
  • ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ นักจิตวิทยาเชิงบวก และผู้ก่อตั้ง Life Education Thailand
  • คุณเมริษา ยอดมณฑป นักจิตวิทยาเด็กและครอบครัว และเจ้าของเพจ ตามใจนักจิตวิทยา