Next on WebTV

เวทีออนไลน์ “นวัตกรรมท้องถิ่นร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา” 

กำหนดการ

เวทีออนไลน์ “นวัตกรรมท้องถิ่นร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา”
พูดคุยถึงวิถีใหม่ของการศึกษาไทยกับการกระจายอำนาจท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19
 

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.05 – 12.00 น. 

พบกับ

  • ผลการสำรวจ “ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา: เสียงสะท้อนจากท้องถิ่น”
  • การเสวนา “บทบาทของท้องถิ่นกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา”
  • เรื่องเล่า “นวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจากท้องถิ่น และการดูแลประชาชนทุกวัยในช่วงสถานการณ์โควิด-19” (ขอนแก่น เชียงราย และภูเก็ต)