Next on WebTV

เวทีเสวนาสาธารณะ “สังคมสูงวัย..ก้าวไปด้วยกัน”

กำหนดการ

ตารางถ่ายทอดสด เวทีเสวนาสาธารณะ “สังคมสูงวัย..ก้าวไปด้วยกัน”

วันที่ 20 เมษายน 2560

วันที่ 21 เมษายน 2560

  • 10.30 – 11.30 น. เสวนา “เปิดโลกทัศน์การออม..เพิ่มรายได้ให้ผู้สูงวัย”
  • 11.30 – 12.30 น. เสวนา “ใครใครก็ไปโรงเรียน: สังคมสูงวัยกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”