Next on WebTV

เสวนา “ทำอย่างไร? หยุดโควิด-19 แต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย” 

กำหนดการ

งานเสวนา “ทำอย่างไร? หยุดโควิด-19 แต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย”

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

ชวนฟังการเสวนาในประเด็น “ทำอย่างไร? หยุดโควิด-19 แต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย” พบกับผู้ร่วมเสวนา 5 ท่าน

  • นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  • นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
  • นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
  • พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)