Next on WebTV

เสวนา “สิทธิมนุษยชนของคนหูหนวก และ มุมมองของคนที่ได้ยินการสื่อสารด้วยภาษามือ”

กำหนดการ

งานเสวนา “สิทธิมนุษยชนของคนหูหนวก และมุมมองของคนที่ได้ยินการสื่อสารด้วยภาษามือ”

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น.

การเสวนาในรูปแบบ New Normal จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สิทธิมนุษยชนของคนหูหนวกในสังคมปัจจุบัน และมุมมองของคนที่มีการได้ยินในการสื่อสารด้วยภาษามือ