Next on WebTV

แถลงข่าว ครั้งแรกของไทย ศิริราชผลิตแอนติบอดีรักษาโรคไข้เลือดออกอีโบลาสำเร็จ

กำหนดการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง A201 อาคารศรีสวรินทิรา รพ.ศิริราช
โดยมี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานแถลงข่าวร่วมกับ รศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา, ศ.เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา ภาควิชาปรสิตวิทยา และ ศ.ดร.พญ.รวงผึ้ง สุทเธนทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยพร้อมทีมแพทย์และผู้เกี่­ยวข้อง

ทีมแพทย์จากรพ.ศิริราช