Next on WebTV

โครงการส่งเสริมการศึกษา : การนำเสนอพยานบุคคลต่อศาล

กำหนดการ

โครงการส่งเสริมการศึกษา : การนำเสนอพยานบุคคลต่อศาล 

ถ่ายทอดสดบรรยากาศการอบรมโครงการส่งเสริมการศึกษา หัวข้อเรื่อง “การนำเสนอพยานบุคคลต่อศาล” เพื่อได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินคดีในศาลได้อย่างถูกต้อง วันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา