Next on WebTV

15.30 น. การประชุมสภาฯ อภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน (28 พ.ค. 63)

กำหนดการ

การประชุมสภาฯ อภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่ 09.30 – 20.00 น.

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) เพื่อพิจารณากฎหมายว่าด้วยการเงิน 4 ฉบับ รวมวงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท ซึ่งมีกำหนดประชุมเป็นเวลา 5 วัน (27 – 31 พ.ค. 63)

งาน Web TV ที่ผ่านมา