Next on WebTV

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

กำหนดการ

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

 

รายชื่อผู้เข้าชี้แจงที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

1. รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.

2. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

3. นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ด้านปฏิบัติการ

4. นายเจษฎา อนุจารี กรรมการบริหารอื่น