Next on WebTV

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

กำหนดการ

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

 

รายชื่อผู้เข้าชี้แจงที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

1. รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.

2. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

3. นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

4. นายเจษฎา อนุจารี กรรมการบริหารอื่น