Next on WebTV

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

กำหนดการ

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565

 

รายชื่อผู้เข้าชี้แจงที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

1. รศ. ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.

2. รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

3. นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

4. นายเจษฎา อนุจารี กรรมการบริหารอื่น

5. นางสุชาดา ภู่ทองคำ ผู้ช่วยผู้บริหารด้านยุทธศาสตร์