Next on WebTV

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2561 ต่อสมาชิกวุฒิสภา

กำหนดการ

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2561 ต่อสมาชิกวุฒิสภา

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562

 

รายชื่อผู้เข้าชี้แจงที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

1. รศ.จุมพล  รอดคำดี  ประธานกรรมการนโยบาย

2. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

3. นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ด้านปฏิบัติการ

4. นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ด้านบริหารกิจการ

5. นายเจษฎา อนุจารี กรรมการบริหารอื่น