Next on WebTV

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมวุฒิสภา

กำหนดการ

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

 

รายชื่อผู้เข้าชี้แจงที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา

1. รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง  ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.

2. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

3. นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ด้านปฏิบัติการ

4. นายเจษฎา อนุจารี กรรมการบริหารอื่น