Next on WebTV
กำหนดการ

ถ่ายทอดสด รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท.ประจำปี 2557

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558

รายชื่อผู้เข้าชี้แจงที่ประชุมสภานิติบัญญ­ติแห่งชาติ

1. รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.

2. นายสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

3. นายมงคล ลีลาธรรม รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

4. นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

5. นายสุพจ จริงจิตร รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.