Next on WebTV
กำหนดการ

รายงานผลการปฏิบัติงานของส.ส.ท. ประจำปี 2558 ต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559

รายชื่อผู้เข้าชี้แจงที่ประชุมสภานิติบัญญ­ติแห่งชาติ

1. รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ประธานกรรมการนโยบาย

2. นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

3. นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

4. นายสุวิทย์ สาสนพิจิตร์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

5. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.