Next on WebTV
กำหนดการ

รายงานผลการปฏิบัติงานของส.ส.ท. ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560

 

รายชื่อผู้เข้าชี้แจงที่ประชุมสภานิติบัญญติแห่งชาติ

1. รศ.จุมพล  รอดคำดี  ประธานกรรมการนโยบาย

2. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

3. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ด้านยุทธศาสตร์สื่อสาธารณะ

4. นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ด้านบริหารกิจการ

5. นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ด้านปฏิบัติการ

6. นายเจษฎา อนุจารี กรรมการบริหารอื่น

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท.ประจำปี 2559 ที่เกี่ยวข้อง