Next on WebTV
กำหนดการ

รายงานผลการปฏิบัติงานของส.ส.ท.ประจำปี 2560 ต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561

 

รายชื่อผู้เข้าชี้แจงที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

1. รศ.จุมพล  รอดคำดี  ประธานกรรมการนโยบาย

2. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

3. นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ด้านปฏิบัติการ

4. นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ด้านบริหารกิจการ

5. นายเจษฎา อนุจารี กรรมการบริหารอื่น

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท.ประจำปี 2560 ที่เกี่ยวข้อง