Next on WebTV
กำหนดการ

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

 

รายชื่อผู้เข้าชี้แจงที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

1. รศ.จุมพล  รอดคำดี  ประธานกรรมการนโยบาย

2. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

3. นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ด้านปฏิบัติการ

4. นายเจษฎา อนุจารี กรรมการบริหารอื่น

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท.ประจำปี 2562 ที่เกี่ยวข้อง