Next on WebTV

Ideas on Friday ปีที่ 4 ตอน การเล่าเรื่องในยุคหลอมรวมสื่อ Cross Media

กำหนดการ

การเล่าเรื่องในยุคหลอมรวมสื่อ Cross Media & Transmedia Storytelling

ในยุคภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป พฤติกรรมผู้ชมที่เปลี่ยนแปลง จะมีเทคนิคในการวางแนวทาง ของการผลิต เนื้อหาให้สอดรับกับการรับสื่อในปัจจุบันแ­ละอนาคตได้อย่างไร?

คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ (ธาม) นักวิชาการสื่อ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 – 17.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม Briefing Room อาคารเอ ชั้น 1