Next on WebTV

Learning Innovation Forum “ALTV วิถีใหม่เรียนรู้ใหม่ ในศตวรรษที่ 21” 

กำหนดการ

Learning Innovation Forum “ALTV วิถีใหม่เรียนรู้ใหม่ ในศตวรรษที่ 21”

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563

ชวนติดตามและร่วมแสดงแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างอนาคตใหม่ของการศึกษาไทยและคำถามสำคัญ “การเรียนรู้รูปแบบใหม่จะเป็นจริงได้หรือไม่ ?” พบกับผู้ร่วมเสวนา 5 ท่าน

  • รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล (ผู้อำนวยการ ส.ส.ท)
  • ผศ.ดร.มรรยาท อัครจันทโชติ (อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ)
  • คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ (ผจก.สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน)
  • รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี (คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
  • ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล (ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จุฬาฯ)