Next on WebTV

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กำหนดการ

รายงานผลการปฏิบัติงานของส.ส.ท. ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560

 

รายชื่อผู้เข้าชี้แจงที่ประชุมสภานิติบัญญติแห่งชาติ

1. รศ.จุมพล  รอดคำดี  ประธานกรรมการนโยบาย

2. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

3. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ด้านยุทธศาสตร์สื่อสาธารณะ

4. นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ด้านบริหารกิจการ

5. นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ด้านปฏิบัติการ

6. นายเจษฎา อนุจารี กรรมการบริหารอื่น