Next on WebTV

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2561 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

กำหนดการ

รายงานผลการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. ประจำปี 2561 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

 

รายชื่อผู้เข้าชี้แจงที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

1. รศ.จุมพล  รอดคำดี  ประธานกรรมการนโยบาย

2. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

3. นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ด้านปฏิบัติการ

4. นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ด้านบริหารกิจการ

5. นายเจษฎา อนุจารี กรรมการบริหารอื่น