Next on WebTV

TEP Learning “ยกเครื่องการเรียนรู้…ระบบการศึกษาไทย” (3 ต.ค. 63)

กำหนดการ

TEP Learning “ยกเครื่องการเรียนรู้…ระบบการศึกษาไทย”

Redesign Thailand Learning System

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563

  • 13.30 น. การเรียนรู้ด้วยการสร้างอาชีพในโรงเรียน : วิธีการสร้างสมรรถนะอย่างได้ผลจริง (Work-based learning school) โดย โรงเรียนมีชัยพัฒนา และ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ
  • 14.55 น. ถอดบทเรียนการพัฒนาสมรรถนะในระดับอาชีวะศึกษา โดย เครือข่ายทวิภาคี
  • 15.50 น. ถอดบทเรียนการพัฒนาสมรรถนะในระดับมหาวิทยาลัย โดย สหกิจศึกษา และ Talent Mobility