Next on WebTV

TEP Learning เวที “การพัฒนาครู ด้วยระบบ Open approach and lesson study” (17 ต.ค. 63)

กำหนดการ

TEP Learning “การพัฒนาครู ด้วยระบบ Open approach and lesson study ”

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ถึงเวลาสร้างจินตนาการใหม่การศึกษาไทย เวทีการพัฒนาครู ด้วยระบบ Open approach and lesson study โดย รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น