Next on WebTV

TEP Roundtable ครั้งที่ 5 : เวทีระดมสมอง “มองไปข้างหน้า… อนาคต การศึกษาไทยของลูกหลานเรา”

กำหนดการ

TEP Roundtable ครั้งที่ 5 : เวทีระดมสมอง “ข้อเสนอการปฏิรูปการเรียนรู้จากเด็กและเยาวชน”

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 

TEP Roundtable ถึงเวลาสร้างจินตนาการใหม่การศึกษาไทย จัดโดยหอการค้าไทย พบกับแขกรับเชิญทั้ง 4 ท่าน
  • ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการภาคีเพื่อการศึกษาไทย
  • นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
  • ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  • สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Toolmorrow