Next on WebTV

TEP Roundtable ครั้งที่ 7 : เวทีระดมสมอง “พลังความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง ศรีสะเกษ สตูล”

กำหนดการ

TEP Roundtable ครั้งที่ 7 : เวทีระดมสมอง “พลังความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง ศรีสะเกษ สตูล”

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 

TEP Roundtable ถึงเวลาสร้างจินตนาการใหม่การศึกษาไทย ผลวิจัยที่สะท้อนปัญหาเชิงระบบในการผลิตและพัฒนาครูของประเทศไทย พบกับแขกรับเชิญทั้ง 5 ท่าน
  • นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศาสนติ์ ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ ภาคีเพื่อการศึกษาไทย
  • รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ
  • คุณสมศักดิ์ พะเนียงทอง ผู้แทนภาคีการศึกษาจังหวัดระยอง และกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง
  • คุณอภิชาติ อดิศักดิ์ภิรมย์ อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ(ดิจิทัล) และกรรมการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
  • คุณรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ